chara

Kilde: Google Analytics og Modlogan Statistics

Status opgjort lørdag d. 19.3.2011 kl. 14:46
Siden Chara udkom med 1. temanummer d. 15. februar 2010 har tidsskriftet haft mere end 22.000 besøg fordelt på mere end 6300 unikke besøgende fra mere end 10 lande i og udenfor Europa. Tidsskriftets kernevirksomhed er udgivelsen af artikler i Adobe PDF formatet og her er der i perioden 15.2.2010 - 16.3.2011 blevet downloadet mere end 9,1 Gigabyte pdf dokumenter. Dette svarer til mere end 42.000 individuelle artikeldownloads. Da der pr. 1.1.2011 er udgivet ialt 51 forskellige artikler på Chara.dk giver det et gennemsnitligt download på mere end 800 gange pr. artikel.

Da den samlede download trafik fra Chara.dk er mere end 12,5 Gigabyte i hele perioden udgør download af PDF artikler dermed mere end 72% af den samlede trafik på Chara.dk. Dette stemmer godt overens med kerneaktiviteten: internet-udgivelse af artikler i PDF format via Chara.dk.

chara
Fig. 32: Samlet opgørelse over udviklingen i download af PDF artikler i perioden 15.2.2010-16.3.2011

Fig. 32 viser en kraftig udvikling af kerneaktiviteten på Chara.dk, og hovedparten af det opnåede udgivelsesresultat skal således findes i sidste halvdel af 2010 og frem. Det stemmer godt overens med det forhold, at Chara.dk er et helt nyt initiativ, som dermed har nået sit foreløbige aktivitetsniveau indenfor de første 8 måneder af sin eksistens. Resultatet for marts 2011 på 898,09 Megabyte skal ses i lyset af, at der kun er data for halvdelen af måneden. Det er således forventningen, at marts 2011 kommer til at overstige februars resultat i forlængelse af udgivelsen af Vol. 2, nr. 1 (2011).

Nedenfor kan du se en årsoversigt, trafikforbrug, geografisk fordeling, trafikkilder samt månedlige besøgstal, hits og downloads dels for hele perioden (15.2.2010-16.3.2011) og dels for perioden 1.1.2011-16.3.2011.

chara
Fig. 31: Samlet opgørelse over traffik, besøg og forbrug for perioden 15.2.2010-16.3.2011

Det ses af fig. 31, at såvel besøgstal som download er steget jævnt gennem perioden og især er download steget markant med mere end en firdobling. Besøget er bortset fra sommerferie jævnt fordelt på året.

chara
Fig. 30: Trafikforbrug for perioden 15.2.2010-16.3.2011


chara
Fig. 29: Fordeling af besøg i perioden 15.2.2010-16.3.2011


chara
Fig. 28: Detaljeret opgørelse over trafikforbrug i perioden 15.2.2010-16.3.2011


chara
Fig. 27: Fordeling af sidevisninger i perioden 15.2.2010-19.3.2011


chara
Fig. 26: Opgørelse over forbrugt tid på Chara.dk i perioden 15.2.2010-19.3.2011


chara
Fig. 25: Opgørelse over nye kontra tilbagevendende besøg over tid i perioden 15.2.2010-19.3.2011

Det ses af fig.25, at nye læsere fortrinsvis kommer til Chara.dk omkring udgivelsen af de enkelte temanumre. Dette tyder på en omfattende viral spredning af information om Chara.dk, og kombineret med det støt stigende besøgstal og download bliver de nye besøgende hængende som brugere af Chara.dk.


chara
Fig. 24: Opgørelse over nye kontra tilbagevendende besøg over tid i procent for perioden 15.2.2010-19.3.2011

chara
Fig. 23: Fordeling af besøg fra Danmark i perioden 1.1.2011-19.3.2011

 

* * *

Status opgjort torsdag d. 30.9.2010 kl. 08:25
Siden Chara udkom med 1. temanummer d. 15.februar 2010 har tidsskriftet haft mere end 11000 besøg fordelt på mere end 3000 unikke besøgende fra mere end 10 lande i og udenfor Europa. Tidsskriftets kernevirksomhed er udgivelsen af artikler i Adobe PDF formatet og her er der i perioden 15.2-30.9 2010 blevet downloadet mere end 2,383 Gigabyte pdf dokumenter. Dette svarer til mere end 20.000 individuelle artikeldownloads. Nedenfor kan du se en årsoversigt, trafikforbrug, geografisk fordeling, trafikkilder samt månedlige besøgstal, hits og downloads for juli, august og september.

chara
Fig. 22: Samlet opgørelse over trafik, besøg og forbrug for 2010


chara
Fig. 21: Traffikforbrug for september 2010


chara
Fig. 20: Geografisk fordeling i verden af besøg for september for Chara.dk i 2010


chara
Fig. 19: Geografisk fordeling i Danmark af besøg for september for 2010


chara
Fig. 18: Trafikkilder for september for 2010


chara
Fig. 17: Dagligt forbrug for september 2010


chara
Fig. 16: Oversigt over forbrug for september 2010


chara
Fig. 15: Dagligt forbrug for august 2010


chara
Fig. 14: Oversigt over forbrug for august 2010


chara
Fig. 13: Dagligt forbrug for juli 2010


chara
Fig. 12: Oversigt over forbrug for juli 2010


Status opgjort fredag d. 29.05.2010 kl. 12:37
I tidsrummet siden 1. maj 2010 har ialt 1918 gæster besøgt Chara.dk og downloaded 315,91 MB pdf artikler. Dette svarer til en daglig frekvens på 66 besøgende i gennemsnit, som hver klikker ind på 8 sider og downloader 4 artikler/hele nummeret. I forhold til sidste status d. 19.marts er dette en stigning i besøgstallet på 47% og en stigning i downloadede artikler på 44%. Det samlede antal besøgende på Chara.dk er dermed nået op over 5048 besøg.

chara

Nytilkomne besøg og gengangere
Ud af de ialt 1918 besøg i maj måned 2010 er 962 besøg nytilkomne gæster og de resterende 952 besøg er gengangere. Set i forhold til målingen d. 19.marts 2010 kan charas 'faste' læserskare siges at være vokset fra 38,34% til 49,84%. Dette betyder, at hver anden gæst vender tilbage til Chara.dk inden for en to måneders periode.

charachara

 

Geografisk fordeling
Brugerne af Chara.dk er fordelt på 20 lande med Danmark, USA, Norge, Sverige og Brasillien som de største bidragydere. Set i forhold til seneste statusopgørelse er dette en stor stigning i udbredelse fra 6 lande til 20 lande. Danmark står for 76,49%, hvilket stemmer godt overens med, at tidsskriftet er på dansk, men trods dette faktum er der alligevel ialt 23,51% besøgende fra udlandet med USA som den største udenlandske bidragyder. Mange tilkendegiver fortsat, at de benytter Google Translate til at læse siderne og opfordrer til, at chara omdannes til et internationalt, engelsksproget tidsskrift.

chara


Fordelingen mellem de 10 største geografiske bidragydere ser således ud:

chara chara

 

Fordeling i Danmark
De danske brugere af Chara.dk er fordelt på 106 byer i Danmark, som har besøgt Chara.dk ialt 1607 gange siden 1.maj 2010.

chara

Tidsforbrug på Chara.dk
Siden Chara.dk åbnede dørene d. 15.februar 2010 har den tid, som hver enkelt besøgende bruger på et besøg på Chara.dk svinget fra 2 minutter til 8 minutter.

chara

Besøgsfordeling over tid
Gæsterne på Chara.dk fordeler sig på dagen efter nedenstående kurve. Det ses, at der er 'myldretid' mellem 09:00 og 16:30 hvilket stemmer godt overens med kundegrundlaget som værende dansk, overvejende akademisk og institutionsbaseret. Den relativt store aktivitet mellem kl. 16:30 og 23:00 kan være begrundet i besøg fra chara.dk's næststørste 'kunde' USA, der i dette tidsrum har sin akademiske myldretid.

chara

Sidehenvisninger
De daglige sidehenvisninger er et udtryk for de enkelte brugeres 'forbrug' af sider på Chara.dk. Dette tal har siden 15.februar svinget mellem 100 og 500 sider/dag, hvilket svarer til et forbrug på mellem 3 og 10 sider pr. bruger. Forbruget ses at stabilisere sig omkring de 300 daglige sidehenvisninger.

 

* * *

 

Status opgjort fredag d. 19.03.2010 kl. 08:37
810 unikke besøgende har besøgt Chara.dk siden 1.marts 2010 og downloaded 217.80 MB pdf artikler. Dette svarer til en daglig frekvens på 45 besøgende i gennemsnit, som hver læser 6 artikler. Det samlede antal besøgende på Chara.dk er dermed nået op over 3130.

Det er interessant, at der ikke ses en nedgang i aktiviteten lørdag-søndag, hvilket umiddelbart taler imod en stærk institutionstilknytning - men analyseret ud fra IP-adresser skiller weekendbesøgene sig ikke ud, og det er måske snarere tegn på de udviskede grænser mellem arbejde/skoledag og weekend.

Besøgenes fordeling hen over døgnet har ikke ændret sig og der tegner sig stadig to hovedbølger i tidsrummene kl. 08-18 samt 20-24.

Fordelingen mellem danske og udenlandske besøgene har flyttet sig en smule fra 71% til 74% danske besøgene. USA's andel er ligeledes faldet fra 18% til 13% og Spanien er kommet med med 4%.

 

Status opgjort mandag d. 08.03.2010 kl. 16:12
Siden tidsskriftets åbning mandag d. 15. februar har Chara.dk rundet de 2700 besøgende, hvilket fremgår af nedenstående ark:

I denne periode er ialt 12797 sider blevet vist, hvilket giver et forbrug på omkring 4 sider pr besøg i gennemsnit. Nedenfor følger et mere nuanceret statistisk indblik i denne gruppe besøgende og deres forbrugsmønster.

Geografisk fordeling
Brugerne af Chara.dk er fordelt på 6 lande: Danmark, Sverige, Norge, England og USA. Danmark står for 70,52%, hvilket stemmer godt overens med, at Tidsskriftet er på dansk, men trods dette faktum er der alligevel ialt 20,04% besøgende fra især USA men også England og Tyskland - flere har tilkendegivet på mails, at de benytter Google Translate til at læse siderne.

Nytilkomne besøg og gengangere
Ud af de ialt 2725 besøg pr. d. 8. marts 2010 er 1680 besøg nytilkomne besøg og de resterende 1045 besøg er gengangere. Dette betyder, at mere end hver tredje gæst vender tilbage til Chara.dk inden for en periode på 21 dage.

           

Besøgsfordeling over tid
De nytilkomne gæster på Chara.dk fordeler sig på dagen efter nedenstående kurve. Det ses, at der er 'myldretid' mellem 08:45 og 16:30 hvilket stemmer godt overens med kundegrundlaget som værende dansk, overvejende akademisk og institutionsbaseret. Den relativt store aktivitet mellem kl. 18:30 og 01:00 kan være begrundet i besøg fra chara.dks næststørste 'kunde' USA, der i dette tidsrum har sin akademiske myldretid.

 

Geografisk fordeling i Danmark
Hvis vi kigger på den geografiske fordeling af besøg fra Danmark kan vi se en god geografisk spredning med en stor koncentration i København og Århus:

       

Styresystem og browser
Som noget lidt specielt er det Apple og deres Safari browser, der er topscoreren blandt besøgene på chara.dk. Det er en tydelig indikator på den stadigt stigende andel af de aktive i kunst- og kulturfeltet, der skifter fra Windows til Apple. Det er også interessant, at Apples Iphone er relativt stærkt repræsenteret; dette må ses som en konsekvens af, at chara.dk er fuldt kompatibel med alle de gængse mobilteknologier.

 

Trafik, henvisninger og søgemaskiner
De 2725 besøg fordeler sig på 1649 besøg i form af direkt trafik til chara.dk, 782 besøg i form af henvisninger fra andre websteder og endelig 294 besøg i form af henvisninger fra søgemaskiner.

Hvis vi kigger på henvisningswebstederne kan vi se, at langt den største er Danmarks Radio, som via deres featureside om Chara.dk har henvist 357 brugere.

Brugeres skærmopløsning
Chara.dk er konstrueret til en mindsteopløsning på 1024x768, hvilket stemmer fint overens med nedenstående opgørelse over brugernes skærmopløsninger. Iphone er med opløsningen på 320x396 den eneste klient, der aktivt skalerer de websites, der er korrekt opbygget.